Lezen IS Top!


Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat al enkele jaren loopt in onze school.


Veel scholen in de regio zijn reeds bezig met kwartiermaker, inzetten op lezen,…
“LIST staat voor 'Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering' of ook wel voor 'Lezen IS Top'.
Het is een onderzoeks- en begeleidingsproject onder leiding van Thoni Houtveen (lector 'Geletterdheid' aan de Hogeschool Utrecht).


De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen leeftijd.

De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier.

Er zijn drie programma's: voorbereidend lezen (derde kleuterklas), aanvankelijk lezen (eerste en tweede leerjaar) en vloeiend lezen (de andere leerjaren). Eerst lezen de kinderen in duo's samen hardop in zelfgekozen boeken. Als dat vlot genoeg gaat, lezen ze in stilte.

De opbouw van een LIST-les:


Een LIST-les duurt 35 minuten.

  • Een mini-les door de leerkracht (5 minuten): voorlezen, spreken over leesbeleving (hoe kies ik een boek , wat doet een boek met me?), focus op een specifiek 'leesdoel' (bv. wie is de hoofdpersoon, wat wil de schrijver van het boek vertellen?)
  • Zelf hardop of stil lezen (ononderbroken gedurende 20 minuten). De leerkracht leest ook, of ondersteunt leerlingen die moeilijk aan het lezen raken.
  • Een gezamenlijke afsluiting (10 minuten): vanuit de mini-les en de boeken die kinderen lezen volgt een gesprek, boekreclame, zelfevaluatie, ...

De leerlingen worden aan de hand van allerlei leesvaardigheidstesten in groepen geplaatst.


Naargelang het niveau van het kind leest hij/zij in de groep HOMMEL-lezen.
(Hardop Ondersteund en Makkelijk Lezen) of stillezen. De leerlingen lezen zo’n 180 minuten verspreid over de week.


De hommellezers lezen luidop per 2 in hetzelfde boekje. De stillezers lezen individueel in stilte.
Vloeiend lezen bereiken we in dit project door de leerlingen veel leeftijdsadequate boeken te laten lezen. Deze boeken kiezen de kinderen zelf.


Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van een eigen leesvoorkeur. Dit gebeurt door het geven van minilesjes (2x per week) waar er aan boekkeuze, boekreclame,… wordt gedaan.

In de loop van het schooljaar worden de leerlingen getest.
Er wordt dan gekeken of het hommelkind mag overgaan tot stillezen of dat ze nog extra hulp moeten krijgen (ralfi).


Ook bij de stillezers wordt er gekeken of ze eventueel geen extra ondersteuning nodig hebben. (ralfi light)


Dit is dan zo’n 100 minuten per week.


Naast de traditionele testing worden de kinderen ook van heel dicht opgevolgd door onze
pedagogische begeleidingsdienst.

“Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat sinds dit jaar gestart is in onze school.”


Om de leerlingen te prikkelen in dit ganse gebeuren, hebben we een lokaal ingericht als bibliotheek. We hebben zo’n 300 nieuwe boeken aangeschaft in de loop van het schooljaar en we zullen deze bibliotheek blijven uitbreiden.


Elke leerling van het 2de tot en met het 6de leerjaar kiest op vaste tijdstippen  boeken uit de bibliotheek. Nadat ze een boek uitgelezen hebben, vullen ze een logboekje in zodat we kunnen bijhouden hoeveel boeken ze in de loop van het schooljaar gelezen hebben.